GDPR

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Petr Mašek, IČ.:08043566

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: Petr Mašek, IČ.:08043566

1. Text souhlasu

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen " nařízení GDPR
"), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů
mnou poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce
uchovávat osobní údaje po dobu 12 měsíce.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci,
jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně
zpracování osobních údajů.


Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů
(tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení
GDPR).


Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl.
6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo
nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která
se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).


Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat
vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.idpm.cz nebo odesláním
e-mailu na adresu petr.masek@idpm.cz


Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů,
přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah
informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí
informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace.


Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se
zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.


Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či
historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení
GDRP.


Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.


Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení
subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!